Informatieterrorisme

English / Nederlands – Too much information is censored. Proponents of freedom of expression and freedom of the press are discriminated against by those who oppose those freedoms. Who do these censorship dictators think they are except censorship dictators? Videos that disappeared from YouTube are given a new lease of life here. The English version and its Dutch translation.

Te veel informatie wordt gecensureerd. Voorstanders van de vrijheid van meningsuiting en van persvrijheid worden gediscrimineerd door de tegenstanders van die vrijheden. Wie denken die censuur dictators wel dat ze zijn behalve censuur dictators? Video’s die verdwenen op YouTube krijgen hier een nieuw leven. De Engelstalige versie en de Nederlandse vertaling ervan.

Part 1 – Ukraine / Deel 1 – Oekraïne

Richard Black, former US Marine Colonel and republican Virginia State Senator (June 16, 2022)

It is amazing to look and to see that Russia dominates the air. They haven’t knocked out the train systems. They haven’t knocked out power plants. They haven’t knocked out so many things. They’ve never bombed the buildings in the centre of Kiev, the capital of Ukraine; they haven’t bombed the buildings where the parliament meets. They’ve been incredibly reserved about these things, hoping against hope that peace could be achieved. But I don’t think Ukraine has anything to do with the decision about peace or war. I think the decision about peace or war is made in Washington, DC. As long as we want the war to continue, we will fight that war, using Ukrainians as proxies, and we will fight it to the last Ukrainian death.

Richard Black, voormalig kolonel van de Amerikaanse mariniers en republikeinse senator van de staat Virginia (16 juni 2022)

Het is verbazend om te zien dat Rusland het luchtruim domineert. Toch hebben ze de treinsystemen niet uitgeschakeld. Ze hebben geen elektriciteitscentrales uitgeschakeld. Ze hebben veel mogelijkheden laten liggen. Ze hebben nog nooit de gebouwen in het centrum van Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, gebombardeerd; ze hebben de gebouwen waar het parlement bijeenkomt niet gebombardeerd. Ze zijn ongelooflijk terughoudend geweest over deze dingen, tegen de hoop in dat er vrede zou kunnen worden bereikt. Maar ik denk niet dat Oekraïne iets te maken heeft met de beslissing over vrede of oorlog. Ik denk dat die beslissing wordt genomen in Washington, DC. Zolang we willen dat de oorlog voortduurt, en, gevolmachtigd door Oekraïne, zullen we die oorlog voeren tot de laatste Oekraïense dode.

**********

Clare Daly – best speech so far on Ukraine

“The goal is an endless war, not a successful war.”
Those were the words of Julian Assange in 2011 in relation to the war in Afghanistan, words, which could now equally apply about Ukraine. Ukraine should absolutely be able to join the EU, but on terms that don’t bankrupt its people, and when it’s ready and when a majority of its people choose, but that certainly will not be happening while the country is an active war zone, and everybody knows it. So instead, we’re artificially prolonging this war, with a steady flow of heavy weapons, attacking peace efforts as “appeasement”, the EU is guaranteeing a stalemate and ensuring that Ukraine will never be able to choose its own path. President von der Leyen gave the game away last Friday, when she said, “Ukrainians are ready to die for the European perspective.” My God, what a deluded narcissist. The real plan here, we know, candidate status is bait in trap. The real plan is to transform Ukraine into a meat grinder, use its people as cannon fodder in an endless proxy war against Russia with the European taxpayer footing one bill after another for the arms industry. There’s nothing to celebrate in that.

Ursula von der Leyen tweet: “Ukrainians are ready to die for the European perspective. We want them to live with us the European dream.”

Clare Daly – beste toespraak tot nu toe over Oekraïne

“Het doel is een eindeloze oorlog, geen succesvolle oorlog.” Dat waren de woorden van Julian Assange in 2011 met betrekking tot de oorlog in Afghanistan, woorden die nu evengoed geldig zijn voor Oekraïne. Oekraïne zou absoluut in staat moeten zijn om lid te worden van de EU, maar op voorwaarde dat zijn volk niet bankroet gaat, dat het land er klaar voor is en dat een meerderheid van de burgers ervoor kiest, maar dit zal zeker niet gebeuren zolang het land een actief oorlogsgebied is, en iedereen weet dat. Dus in plaats daarvan verlengen we deze oorlog kunstmatig, met een gestage stroom van zware wapens, en vallen we vredesinspanningen aan als ‘verzoeningspogingen’. De EU garandeert een patstelling en zorgt ervoor dat Oekraïne nooit in staat zal zijn om zijn eigen weg te kiezen. President von der Leyen gaf de doelstelling afgelopen vrijdag weg, toen ze zei: “De Oekraïners zijn klaar om te sterven voor het Europese perspectief.” Mijn God, wat een misleide narcist. Het echte plan hier, zoals we allemaal goed weten, is de status van kandidaat-EU te gebruiken als aas voor de valstrik. Het echte plan is Oekraïne omvormen tot een vleesmolen, de burgers te gebruiken als kanonnenvoer in een eindeloze proxy-oorlog tegen Rusland, waarbij de Europese belastingbetaler de ene na de andere rekening voorgeschoteld krijgt van de wapenindustrie. Daarin is er geen reden om te vieren.

Ursula von der Leyen tweet: “Oekraïners zijn klaar om te sterven voor het Europese perspectief. We willen dat ze samen met ons die Europese droom beleven.”

**********

Mick Wallace, Europarlement Dublin, Ireland (July 4, 2022)

The NATO summit in Madrid was a big love in for the supporters of the military Industrial Complex. NATO is not a defence alliance, it’s a war machine. Ask the people of Afghanistan, Iraq or Libya. NATO’s real goal is the defence of a waning US hegemony and a unipolar world system. That’s what NATO exists for. Any discussion of that is silenced, chilled, in this land of free speech. The war in Ukraine, Nato is loving it. Like the US, the Russian economy is dominated by monopoly capital, both countries are run by oligarchs. Now we have a US-NATO proxy war against Russia in Ukraine, two factions of capitalist imperialism waging war against each other, with millions of workers caught in between. A survey by the European Council on Foreign Relations showed that a vast majority of European citizens want peace rather than promoting a war that punishes Russia but NATO never wants peace. What I want to know is what does the EU really want?

Mick Wallace, Europarlement Dublin, Ierland (14 juli 2022)

De NAVO-top in Madrid was een grote orgie voor de aanhangers van het Militair Industrieel Complex. De NAVO is geen verdedigingsalliantie, het is een oorlogsmachine. Vraag het aan de mensen van Afghanistan, Irak of Libië. Het echte doel van de NAVO is de verdediging van een tanende Amerikaanse hegemonie en een unipolair wereldsysteem. Daar bestaat de NAVO voor. Elke discussie daarover wordt het zwijgen opgelegd, bevroren, in dit land van vrijheid van meningsuiting. De oorlog in Oekraïne, de NAVO is er dol op. Net als de VS wordt de Russische economie gedomineerd door monopoliekapitaal, beide landen worden gerund door oligarchen. Nu hebben we een VS-NAVO-oorlog bij volmacht tegen Rusland in Oekraïne, twee partijen van het kapitalistische imperialisme die oorlog tegen elkaar voeren, met miljoenen arbeiders ertussenin. Een onderzoek van de Europese Raad voor Buitenlands Beleid toonde aan dat een grote meerderheid van de Europese burgers vrede wil in plaats van een oorlog te promoten die Rusland straft, maar de NAVO wil nooit vrede. Wat ik wil weten is wat de EU echt wil.

De originele versie van “War” hieronder …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *